Ons eerste programma

New Roads

In decem­ber 2019 is Arthur and Friends opge­richt. Een nieuwe band bete­kent uit­vin­den waar ieders talen­ten lig­gen, reper­toire zoe­ken en vooral veel muziek en lol maken. Ons eer­ste pro­gramma opent voor ons dan ook nieuwe wegen. Daarom de titel: 'New Roads'.

 

Het pro­gramma is een mix van songs en instru­men­tals. We trek­ken alle regis­ters open en dat zijn er heel veel: Op gitaar, viool, uil­le­ann pipes, bodhran, bou­zouki, draai­lier, nyc­kel­harpa, duim­pi­ano, tin whistle, cor­ne­muse, cajon en low whistle spe­len we een afwis­se­lend pro­gramma met bij­zon­dere sounds­ca­pes waar we zelf trots op zijn. En van het publiek dat de uit­ver­kochte pre­mi­ère bij­woonde kre­gen we lovende reacties!

In het pro­gramma spe­len we jigs en reels en zin­gen oude en nieuwe lied­jes over de bele­ve­nis­sen die men­sen mee­ma­ken. Lied­jes over liefde en geluk met fees­ten, dans­mu­ziek en de 'craic', de Ierse levens­lust. Maar ook over men­se­lijke drama's van vroe­ger, zoals armoede en emi­gra­tie . Deze bele­ve­nis­sen vin­den hun weer­klank in Kel­ti­sche folk­mu­ziek.
 

Maar folk is ook her­ken­baar voor ons, ook al leven we in een andere tijd. Want zaken als de aan­slag op de Twin Towers, de corona­cri­sis en brexit hou­den ons nu bezig en bren­gen ook emo­ties teweeg. Folk gaat over het dage­lijkse leven van vroe­ger én van nu. Dit alles bij elkaar levert muziek op die her­ken­baar is en het hart raakt.