Arthur zegt: 'Bedankt voor alle reacties!'

Reacties

Hallo allen, wij heb­ben zater­dag geno­ten van jul­lie eer­ste optreden!

De loca­tie: fantastisch

De ver­zor­ging: geweldig

De orga­ni­sa­tie: perfect

Om jul­lie te zien: oogstrelend

Om jul­lie te horen: ern­stig inspi­re­rend! Wat een muzi­ka­li­teit en enthou­si­asme. Jul­lie heb­ben elkaar echt gevonden.

Zater­dag­avond in schuur­kerk De Zui­der­ver­ma­ning. Zand op de vloer. Stoe­len vol­gens de strenge coro­na­re­gels gerang­schikt. Lek­ker kopje kof­fie. En dan genie­ten bij kaars­licht van een con­cert waar de speel­vreugde vanaf spatte. Jul­lie zijn stuk voor stuk ras­mu­zi­kan­ten maar Jochem wist met zijn razend­snelle spel bij tijd en wijle de show te ste­len. Bedankt voor de mooie avond.

Een gewel­dig optre­den van jullie!

Als Cel­tic­fan heb ik geno­ten van jul­lie alle­maal! Jul­lie zijn toppers!

In gedachte een STAANDE OVATIE voor jullie.

We heb­ben een fan­tas­ti­sche avond gehad. Wat een muzi­ka­li­teit met zijn 5en echt een goede for­mule om mee door te gaan. Veel suc­ces voor de toekomst.

We heb­ben oprecht geno­ten van het con­cert in de Ver­ma­ning in West­zaan, afwis­se­lende muziek­keuze en bij­zon­der enthou­si­ast gebracht. Het was een feestje om naar te kij­ken en te luisteren.

Wat een prach­tig concert!

Geno­ten!!!

Snel meer gaan optre­den, wij heb­ben een fan­tas­ti­sche avond gehad, wat een stel top­mu­zi­kan­ten. Wat een prach­tige loca­tie ook. Wij hopen er vol­gende keer weer bij te kun­nen zijn!

Leuk! Muziek was gewel­dig, het licht ook. Sprook­jes­ach­tig. Was een hele fijne avond.

Prách­tig! Geno­ten van het prach­tige samen­spel, de instru­men­ten, de zang, de lie­de­ren. Gewel­dig! Kippenvelmomenten!