Agenda en historie

juni 2023
jun 17
zater­dag 17 juni

Een avond­vul­lend con­cert in de Konings­hof in Doorn.

€12,50
decem­ber 2023
dec 16
zater­dag 16 decem­ber
Zui­der­ver­ma­ning, Zuideinde 233
West­zaan, Neder­land

Ons kerst­con­cert in de Zui­der­ver­ma­ning is inmid­dels tra­di­tie. Ook in 2023 staat het al in de boeken.

€15

Historie

17 maart 2023 
17 maart 2023 

Kill your darlings

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Wat doe je als je op een feest in Utrecht 45 minu­ten moet spe­len, maar veel meer reper­toire hebt? En dan ook nog teveel num­mers die je eigen­lijk beslist wilt laten horen?

De sim­pele oplos­sing: Laat de feest­vier­ders een keuze maken uit ons reper­toire. Het gevolg was een optre­den met veel up-tempo num­mers, hele­maal vol­gens de wens van de feest­vier­ders en het publiek vond het geweldig. 

17 maart 2023 
17 maart 2023 

St. Patrick's Day

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Patrick woont in een huis dat stamt uit 1530! Op zijn naams­dag orga­ni­seerde hij bij hem thuis in Kam­pen een Ierse ses­sie. Goed geti­med, want op St. Patrick's Day bren­gen muzi­kan­ten deze Ierse hei­lige hulde. Het is ten­slotte St. Patrick die de slan­gen uit Ier­land verdreef!

Arthur and Friends was erbij. Het was stamp­vol met 13 muzi­kan­ten en 27 toe­hoor­ders en de hele avond wer­den jigs, reels en andere melo­dieën gespeeld op 2 uil­le­ann pipes, 2 vio­len, tig tin whist­les en gita­ren, accor­deon, kla­ri­net en dat alles onder het genot van hap­jes en Guinness.

Het was een topavond!

25 febru­ari 2023 
25 febru­ari 2023 

Folk Café Hoorn

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Folk Café Hoorn bestaat al lang en heeft een vast con­cept. Een band geeft een con­cert en stuurt op voor­hand ook wat deu­nen op blad­mu­ziek toe waar­mee de ses­sie na het optre­den wordt ingeleid.

Zo gezegd, zo gedaan. We speel­den 2 set­jes muziek voor een volle zaal en de ses­sie werd bij­ge­woond door mede-muzi­kan­ten op flui­ten, vio­len, gita­ren, een kla­ri­net, een accor­deon, een man­do­line en een bodhrán. Jeuh, wat zijn er veel muzi­kan­ten in Hoorn en omstre­ken. Wij heb­ben er al 15 gezien.

 

5 febru­ari 2023 
5 febru­ari 2023 

Jubileumconcert Aura

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

Het duo Aura bestaat uit Auke en Jin­dra. Omdat ze 5 jaar aan de weg tim­me­ren in het genre Ame­ri­cana, nodig­den ze ons uit om hun jubi­leum in De Groote Wei­ver met hen te vie­ren en een set te spelen.

We ken­den de muziek van Aura nog niet, maar wat een aan­ge­name ver­ras­sing: prach­tige samen­zang, mooi sna­ren­spel op gitaar/banjo en man­do­line en afwis­se­lende lied­jes. En bij­zon­der was ook dat ze met 1 micro­foon spe­len, zo'n grote Ame­ri­kaanse die in het mid­den staat. Dat is mak­ke­lijk sound­chec­ken. Het was een bij­zon­dere mid­dag met een mooie finale. KLIK MAAR.

 

20 decem­ber 2022 
20 decem­ber 2022 

Nieuwe nyckelharpa

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Gitta is heel blij. Ze heeft een nieuwe nyc­kel­harpa. Daar moest ze een jaar op wach­ten omdat ze op bestel­ling wor­den gemaakt, maar dan heb je ook wat.

Een 'nor­male' nyc­kel­harpa heeft toet­sen voor 3 sna­ren, geheel vol­gens de Zweedse tra­di­tie. Maar deze heeft 4 rijen met toet­sen, dus de laag­ste snaar doet vol­waar­dig mee. Het lijkt een vari­a­tie op ons motto!

'Swe­dish nyc­kel­harpa and more…'.

16 decem­ber 2022 
16 decem­ber 2022 

Kerstconcert Zuidervermaning

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Kof­fie in de ker­ken­raad­ka­mer van de Zui­der­ver­ma­ning is inmid­dels een tra­di­tie gewor­den voor ons kerst­con­cert bij kaars­licht. We speel­den ver­sterkt, zodat zang en zach­tere instru­men­ten goed te horen zijn en het geluid pre­cies zo klinkt als we het willen.

Hoe dat dan wel niet klinkt: Nou, zo! Klik maar!

16 decem­ber 2022 
16 decem­ber 2022 

Kerstconcert Bergen aan Zee

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Het hele jaar door zijn we bezig met het kij­ken naar reper­toire voor ons kerst­con­cert. Zodra we iets horen, of er schiet ons iets te bin­nen, gaan we ermee aan de slag. En als het goed is, spe­len we het tij­dens ons kerstconcert.

Dit jaar was bij­zon­der, want behalve het kerst­con­cert dat tra­di­tie­ge­trouw in de Zui­der­ver­ma­ning plaats­vindt, heb­ben we het kerst­con­cert ook gespeeld in het Vre­des­kerkje in Ber­gen aan Zee. Dat was een mooie gene­rale, want we speel­den voor het eerst (licht) ver­sterkt met onze eigen installatie.

20 novem­ber 2022 
20 novem­ber 2022 

Folkfestival Almere

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

In Almere speel­den we op het Home Grown Fes­ti­val in pop­po­dium De Mees­ter. Er speel­den 3 groe­pen, ieder een set van onge­veer 45 minuten.

Als eer­ste The Mcvi­ties met mooi sin­ger/song­wri­ters-reper­toire en traditionals.

Daarna het Schotse duo Rain of Ani­mals (link) met blue­grass en Ame­ri­cana. En wij slo­ten het fes­ti­val af.

En natuur­lijk werd er een toe­gift gege­ven met alle muzi­kan­ten op het podium.

Het publiek was er niet meer bij, maar wij gin­gen met alle muzi­kan­ten uit eten en heb­ben daarna tot diep in de avond gespeeld, gekletst en terug­ge­ke­ken op een fijn festival. 

13 novem­ber 2022 
13 novem­ber 2022 

Lunchconcert Zuiderzeemuseum

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

We wer­den uit­ge­no­digd een lunch­con­cert te geven in het atrium van het Zuiderzeemuseum.

Het was behoor­lijk druk en er moesten stoe­len wor­den bij­ge­zet om ieder­een plaats te bie­den. Fijn spe­len daar, met een onver­wacht goede akoestiek.

18 sep­tem­ber 2022 
18 sep­tem­ber 2022 

Muzikale wandeling Oosterleek

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

De muzi­kale wan­de­ling in Oos­ter­leek is heel bij­zon­der. Bewo­ners ont­van­gen thuis een band en het publiek wan­delt van huis naar huis om een optre­den bij te wonen. In totaal 14 muziekgroepen!

Wij waren te gast bij Dave en, hoe­wel het weer niet mee­werkte (het was koud en nat) ston­den wij droog en warm in de garage. Helaas zon­der Jochem, die node werd gemist, maar we heb­ben lek­ker gespeeld.

9 juli 2022 
9 juli 2022 

Zaans Folkfestival

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Op het Zaans Folk­fes­ti­val speel­den we eerst op de hooi­ba­len in het park. 

En 's avonds speel­den we naast 2 andere groe­pen een set in het café aan de over­kant van het park. Het was heel bij­zon­der en het aar­dige is ook nog dat de toe­gang tot het park en de pub gewoon gra­tis is. Per­fect dus!

25 juni 2022 
25 juni 2022 

BouleVaart Festival

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Op twee podia werd om-en-om  gespeeld, het weer was heel behoor­lijk en de bier­pomp deed het ook goed. 

 

Marco speelde als gebo­ren en geto­gen Krom­me­nieër een thuis­wed­strijd voor eigen publiek (én gezin, én andere fami­lie, én muzi­kale dorps­ge­no­ten) op het Bou­le­Vaart Fes­ti­val. Hij is echt popu­lair daar.

 

En we kwa­men ook andere beken­den tegen, bijv. men­sen van De Groote Wei­ver, die de pro­gram­me­ring voor het andere podium had­den geregeld. 

 

Het was een fijn dorps­feest. Krom­me­nie is leuk!

21 april 2022 
21 april 2022 

Radio-opname PopRockFM

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

De man­ne­tjes van de radio van PopRockFM wis­ten ons te vin­den. We speel­den in hun 2 uur durende uit­zen­ding en had­den ont­zet­tend veel lol. 

Helaas wilde de Franse doe­del­zak niet mee­wer­ken bij het duet met de uil­le­ann pipes en de voca­lis­ten had­den een ste­vige ver­koud­heid te pak­ken. Maar de hele orga­ni­sa­tie en het geluid zoals wij dat te horen kre­gen was fantastisch!

16 maart 2022 
16 maart 2022 

Pride of Petravore / Eileen Oge

 

 

De eer­ste mixen zijn klaar. Hier is onze eer­ste hit­sin­gle: 'Pride of Pet­ra­vore', ook bekend onder de titel 'Eil­een Oge'. We zijn heel blij met het resultaat! 

Nu moe­ten we een cd-hoesje ont­wer­pen, maar dat doet Arthur. En natur­lijk een com­pi­la­tie­film­pje maken als clip bij onze hit­sin­gle, maar dat doet Jochem. En we moe­ten onze hit­sin­gle met een tweede num­mer als B‑kant via de nieuws­brief naar onze abon­nees stu­ren, maar dat doet Nico. 

25 febru­ari 2022 
25 febru­ari 2022 

Studio-opnames

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

We gin­gen de stu­dio in! Een hele dag opna­mes maken in een van de beste studio's van Neder­land: Stu­dio Arnold Mühren in Volen­dam. We heb­ben een aan­tal klin­kende num­mers opge­no­men, onder de bezie­lende lei­ding van geluids­tech­ni­cus Patrick. We heb­ben genoeg num­mers voor een EP, maar we dro­men voor­zich­tig van een hele cd. Zodra de num­mers afge­mixt zijn, laten we natuur­lijk wat horen.

18 decem­ber 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
18 decem­ber 2021 

Kerstconcert

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Geluk­kig!

 

Het Kerst­con­cert in de Zui­der­ver­ma­ning kon nog net door­gaan. De dag erna ging de totale lock­down in, dus als we een dag later waren geweest, had­den we het moe­ten annuleren.

 

Het con­cert was heel sfeer­vol en de gast­vrij­heid van de men­sen van de Zui­der­ver­ma­ning was weer hartverwarmend.

3 decem­ber 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
3 decem­ber 2021 

Voorbereiding kerstconcert

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

We wagen het erop: we laten een pro­gram­ma­boekje druk­ken voor het kerst­con­cert. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.

 

Voor de zeker­heid zet­ten we er geen datum op, zodat we het even­tu­eel nog kun­nen gebrui­ken als het con­cert een paar dagen moet wor­den verschoven.

27 novem­ber 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
27 novem­ber 2021 

Coronamaatregelen

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl


Het con­cert op 18 decem­ber in de Zui­der­ver­ma­ning moet van­wege coron­a­maat­re­ge­len naar de mid­dag wor­den ver­scho­ven en de toe­gang is weer beperkt tot maxi­maal 60 men­sen. We moe­ten nu al 15 fans teleurstellen.

25 novem­ber 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
25 novem­ber 2021 

Arthurstraat

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Kijk eens aan: Er is zowaar een straat ver­noemd naar onze Arthur! Ze zijn in Almere alleen de Friends ver­ge­ten, maar dat is slechts een detail. Hier­mee zijn we ook al erg blij.

10 okto­ber 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
10 okto­ber 2021 

Plan voor kerstconcert

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

We krij­gen bericht van de Zui­der­ver­ma­ning: Ons kerst­con­cert staat gepland en er mogen maar liefst 120 men­sen in. Dat zou wat zijn!

We gaan weer kerst- en win­ter­num­mers instu­de­ren. We stu­ren ieder­een weer een nieuws­brief en plaat­sen het op Facebook.

18 sep­tem­ber 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
18 sep­tem­ber 2021 

Weer repeteren

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl


Na een lange peri­ode van rust wegens alle vakan­ties ein­de­lijk weer een repetitie.

25 juni 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
25 juni 2021 

Middeleeuws intermezzo

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl


Arthur and Friends doen een mid­del­eeuws optre­den op de school van Sara, de doch­ter van Marco. Natuur­lijk uit­ge­dost in mid­del­eeuwse kle­ding. Ten­min­ste, een poging om er mid­del­eeuws uit te zien.

12 juni 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
12 juni 2021 

Optreden Zuidervermaning

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
Ein­de­lijk weer optre­den. We wer­den gek van blijd­schap dat het maxi­male aan­tal van 50 men­sen de coronarisico's trotseerden.

Het con­cert was in de mid­dag dus dit­maal niet bij kaars­licht. Maar ook dan is het een prach­tige ambiance.

29 mei 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
29 mei 2021 

We plannen een optreden


We plan­nen een optre­den in de Zui­der­ver­ma­ning op 12 juni. Er mogen nu maxi­maal 50 men­sen in het publiek zijn en de kaar­ten zijn na onze nieuws­brief vrij­wel met­een weg.

19 febru­ari 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
19 febru­ari 2021 

The Wellerman

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
The Wel­ler­man is een grote hit op Tik­Tok en een paar fans tip­pen ons om dit wal­vis­vaar­ders­lied in ons reper­toire op te nemen. Inder­daad, een mooi lied.

Maar dan ver­schijnt er een deep­fake film­pje waar­door we het voor­lo­pig even niet meer seri­eus nemen… Mis­schien later een keer. Onder­tus­sen gaan we op zoek naar een ander lied over walvisvaarders.

17 febru­ari 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
17 febru­ari 2021 

Cittern

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl


Marco koopt een 10-sna­rige bou­zouki.
Vol­gens hem is het daarom geen bou­zouki, maar een cit­tern.
Nou, dan dat!

31 janu­ari 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
31 janu­ari 2021 

Quarantaine

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Van­wege qua­ran­taine (Arthur) en een blin­de­darm­ope­ra­tie (Gitta) een repe­ti­tie met maar 3 leden. Tijd dus om te expe­ri­men­te­ren. We leren elkaar alle drie een andro aan en plak­ken die als setje aan elkaar. We nemen het op met de tele­foon en stu­ren het naar Arthur en Gitta om ze op te vro­lij­ken. En dat is gelukt! Ze waren over­wel­digd door de ver­ras­sing en heb­ben totaal niet gelet op alle onvolkomenheden.

 

Klik op Jochem om het setje andro's te horen. De 1e koos Marco, de 2e Nico en de laat­ste Jochem.

20 janu­ari 2021 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
20 janu­ari 2021 

Live stream De Groote Weiver


We had­den op zater­dag­avond een optre­den gepland in De Groote Wei­ver. Maar door de coron­a­maat­re­ge­len mag er nog altijd geen publiek bij zijn. Dus zou­den we het optre­den als live stream doen. Maar tot over­maat van ramp kwam er ook nog een avond­klok bij. Om 5 uur moest ieder­een weer thuis zijn. De live stream ging dus niet door.

29 decem­ber 2020 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
29 decem­ber 2020 

Nieuwjaarswens

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
We heb­ben een thuis­op­name gemaakt van de Hals­way carol. En daarna een play­back­film­pje dat Jochem in elkaar heeft gezet. Dit stu­ren we naar onze fans in onze nieuws­brief als nieuw­jaars­wens omdat het net niet op tijd klaar was als digi­tale kerstkaart.

Het film­pje zien? Klik op de foto.

19 decem­ber 2020 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
19 decem­ber 2020 

Weer geen optreden

Arthur slaat zich door de coronacrisis heen

 

De coron­a­maat­re­ge­len blij­ven zoals ze zijn. We kun­nen dus geen kerst­con­cert geven. We beslui­ten een thuis­op­name te maken van een num­mer dat we op het kerst­con­cert had­den wil­len spe­len om dat in een nieuws­brief als kerst­kaart te versturen. 

17 okto­ber 2020 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
17 okto­ber 2020 

Geen optreden

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
Omdat ons con­cert in de Zui­der­ver­ma­ning een maand eer­der hele­maal was uit­ver­kocht, had­den we een nieuw optre­den gepland. Maar er mogen door nieuwe maat­re­ge­len nu nog maar 30 men­sen in de zaal, dus bla­zen we dat optre­den af en reser­ve­ren nu 19 decem­ber 2020 voor een kerstconcert.

19 sep­tem­ber 2020 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
19 sep­tem­ber 2020 

Optreden Zuidervermaning

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
Ein­de­lijk dan! Ons eer­ste optreden!

 

De zaal is met het maxi­maal toe­ge­stane aan­tal men­sen gevuld. We spe­len bij kaars­licht en in de pauze wordt een drankje geser­veerd. De reac­ties die we ont­van­gen zijn hart­ver­war­mend. We had­den het ons niet beter kun­nen wen­sen.

We moesten veel men­sen teleur­stel­len, dus plan­nen we maar met­een een tweede con­cert een maand later, zelfde plaats, zelfde tijd.

12 sep­tem­ber 2020 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
12 sep­tem­ber 2020 

Teleurgestelde fan

 

Bij ons con­cert mogen door de nieuwe coron­a­maat­re­ge­len maar 60 men­sen aan­we­zig zijn. Maar we heb­ben al veel meer aan­mel­din­gen. We halen snel het aan­meld­for­mu­lier van de web­site af. Eén fan is wel heel erg teleur­ge­steld en stuurt de vol­gende grap­pige e‑mail:

 

Ahoy Arthur,
Wat maak je me nou?
Krijg ik net het Zaans Stads­blad bin­nen. Zie jouw kop op de voor­pa­gina. Ruk onmid­del­lijk mijn agenda tevoor­schijn. Sla de blad­zijde van zater­dag 19 sep­tem­ber 2020 open. Schrijf met­een met grote let­ters ARTHUR AND FRIENDS op het lege blad. Spring op de com­pu­ter!
Klik naar jul­lie web­site!
En dan krijg ik te horen, dat de boel al is uit­ver­kocht!
Ik had toch wel een beetje ver­wacht, dat ik bij jul­lie pre­mi­è­re­con­cert op de eer­ste rij zou mogen zit­ten?
Maar okay! Ik zal mijn tra­nen dro­gen en je vrien­de­lijk vra­gen om mij op de hoogte te hou­den van jul­lie eerst­vol­gende con­cert van Arthur and Friends.

5 sep­tem­ber 2020 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
5 sep­tem­ber 2020 

Koper poetsen

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Marco heeft in augus­tus het koper van zijn uil­le­ann pipes voor de eer­ste keer in zijn leven gepoetst. Voor Nico is dat reden om zijn oude kope­ren tin whistle ook maar eens onder­han­den te nemen. We wil­len natuur­lijk goed voor de dag komen en echt 'shi­nen' bij ons eer­ste optre­den. Groot is dan ook de teleur­stel­ling wan­neer na een paar dagen het koper op zowel de uil­le­ann pipes als de tin whistle al begint te verkleuren.

Paar­len voor de zwij­nen! We sta­ken het poet­sen en hou­den het bij de vin­tage look. 

28 augus­tus 2020 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
28 augus­tus 2020 

Zaans Stadsblad

 

We heb­ben een afspraak met een jour­na­list van het Zaans Stads­blad om ons con­cert in sep­tem­ber onder de aan­dacht te bren­gen. We heb­ben al zo'n 50 aan­mel­din­gen, maar als het arti­kel op 10 sep­tem­ber uit­komt, stro­men opnieuw aan­mel­din­gen binnen.

6 juni 2020 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
6 juni 2020 

Foto's

De wilde haren van Gitta...

 

We maken foto's voor onze web­site. Op een storm­ach­tige dag in de pol­der vangt Jacob Baartse ieder­een op zijn gevoe­lige plaat.

Hier een foto van de wilde haren van Gitta.

 

En het goede nieuws komt dat we ons con­cert in sep­tem­ber in de Zui­der­ver­ma­ning kun­nen houden.

23 mei 2020 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
23 mei 2020 

Repeteren

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

We begin­nen weer met repe­te­ren, in de bui­ten­lucht en op afstand van elkaar. Geluk­kig bran­den de num­mers als van­ouds uit onze instrumenten.

We maken de eer­ste plan­nen voor een optre­den in sep­tem­ber en gaan de Zui­der­ver­ma­ning vra­gen of we daar terecht kunnen.

17 april 2020 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
17 april 2020 

Facebook

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

We heb­ben onze eer­ste 'like' bin­nen op Facebook. Nu tel­len we echt mee! En omdat het logo best veel ruimte inneemt, heb­ben we ook een kla­ver­tje gemaakt voor het klei­nere werk.

28 maart 2020 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
28 maart 2020 

Logo

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

We kun­nen door de lock­down niet repe­te­ren, maar we zit­ten niet stil. We maken een logo voor de web­site, Facebook, visi­te­kaart­jes en dat soort din­gen. Er gin­gen een hele­boel Whats­App-bericht­jes aan vooraf met tips, opmer­kin­gen, veto's en uit­pro­beer­sels, maar met het uit­ein­de­lijke resul­taat is ieder­een tevreden. 

15 maart 2020 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
15 maart 2020 

Lockdown

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

We kun­nen niet meer samen repe­te­ren. Zoals ieder­een wach­ten we nu gespan­nen af hoe het alle­maal ver­der zal gaan met de coron­a­maat­re­ge­len. Arthur neemt alvast voorzorgsmaatregelen.

11 decem­ber 2019 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
11 decem­ber 2019 

Arthur and Friends

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Na een jaar valt een besluit bij Music and Friends: we begin­nen een nieuwe band. De naam moet natuur­lijk iets wor­den als '.…. and Friends'. Omdat Arthur de nes­tor is en alleen hij een naam heeft die een beetje Iers / Engels / Schots klinkt, zijn we er snel uit.

 

De domein­naam arthurandfriends.nl wordt gere­ser­veerd en de web­site gaat in janu­ari online. We gaan nu vaker repe­te­ren en een reper­toire opbouwen.

 

Music and Friends blijft bestaan als denk­tank en inspiratiebron.

4 novem­ber 2018 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
4 novem­ber 2018 

Music and Friends

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Een gezel­lige dag met alle vrien­den en aan­hang rondom de latere band. Lek­ker eten, drin­ken en veel muziek. Een app­groep wordt gemaakt met de naam Music and Friends en afge­spro­ken wordt om regel­ma­tig met elkaar af te spre­ken. Dat gebeurt dan ook een aan­tal keren in 2019.

25 juli 2018 
Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl
25 juli 2018 

Een eerste kennismaking

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

 

Gitta, Jochem, Arthur en Nico ste­ken de kop­pen bij elkaar omdat ze als gele­gen­heids­band gaan optre­den voor blinde en visu­eel gehan­di­capte men­sen. In twee repe­ti­ties wordt het reper­toire door­ge­no­men. De ocean drum van Arthur is een groot suc­ces: We horen men­sen uit het publiek ver­baasd roe­pen: 'Ik hoor de zee!'

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl