Arthur and Friends

Arthur and Friends is een band die is ont­staan uit de kring van vrien­den rondom Arthur. Alle­maal muzi­kan­ten met een pas­sie voor Kel­ti­sche folk­mu­ziek. We bren­gen opzwe­pende Ierse en Schotse jigs en reels en com­bi­ne­ren die met up-tempo songs of intieme bal­la­des. Soms tra­di­ti­o­neel, soms modern.

Ons motto is 'Cel­tic music and more…'. Is er dan meer? Ja!

Door een paar bij­zon­dere instru­men­ten heeft de band veel mooie klank­kleu­ren. En we spe­len soms ook met een andere folk­stijl. Scan­di­na­visch soms, met nyc­kel­harpa en viool. Of mid­del­eeuws bour­do­naal,  met draai­lier. Of we tok­ke­len songs op bou­zouki en gitaar. En zelfs com­bi­ne­ren we de Ierse uil­le­ann pipes met een Franse doedelzak.

Kortom: Kel­ti­sche muziek in een eigen­zin­nig jasje! 

Wie wij zijn

Gitta Mar­garoli

draai­lier, gitaar,
nyc­kel­harpa, zang 

Jochem Belt­man

viool,
duim­pi­ano
Marco Baartse

Marco Baartse

uil­le­ann pipes, bou­zouki,
whist­les, gitaar, zang 
Nico Beltman

Nico Belt­man

gitaar, viool, whist­les,
cor­ne­muse, zang 

Arthur Nieu­wen­huis

bodhrán,
cajón

Celtic music and more…

De meeste band­le­den had­den hun eer­ste ken­nis­ma­king met folk door Kel­ti­sche muziek: songs, jigs en reels uit of geïn­spi­reerd door Ier­land en Schot­land. De parel­tjes daar­uit zijn dan ook de hoofd­moot van onze muziek. Op viool, uil­le­ann pipes, bodhrán, bou­zouki en tin whistle spe­len we onze Ierse en Schotse tra­di­ti­o­nals. Soms voe­gen we iets toe, soms laten we het zoals het is. 

Oude liefde roest niet!

Met instru­men­ten als de Franse doe­del­zak en draai­lier en de Zweedse nyc­kel­harpa bren­gen we boven­dien nog een muzi­kale dimen­sie die het ont­dek­ken waard is. Ook in die lan­den wordt prach­tige moderne folk gemaakt. Muziek uit die lan­den en zelfs Neder­land komt daarom af en toe voor­bij. Elke lief­heb­ber van folk her­kent dan ook de eigen stijl van Arthur and Friends.

Daarom: Cel­tic music and more…