Arthur and Friends is een folk­band die is ont­staan uit de kring van vrien­den rondom Arthur. Alle­maal muzi­kan­ten met een pas­sie voor Kel­ti­sche folk­mu­ziek. We bren­gen opzwe­pende jigs & reels en com­bi­ne­ren die met up-tempo songs of intieme bal­la­des. Soms tra­di­ti­o­neel, soms modern.

Ons motto is 'Cel­tic music and more…'. Is er dan meer? Ja!

Door de bij­zon­dere instru­men­ten heeft de band hele bij­zon­dere klank­kleu­ren en mengt meer­dere folk­stij­len. Scan­di­na­visch bij voor­beeld met nyc­kel­harpa en viool, of mys­tiek bour­do­naal met draai­lier. Of we tok­ke­len songs op bou­zouki en gitaar. En zelfs com­bi­ne­ren we de Ierse uil­le­ann pipes met een Franse doedelzak.

Kortom: Kel­tisch in een eigen­zin­nige jas! 

Arthur and Friends zijn:

Gitta Mar­garoli

draai­lier, gitaar,
nyc­kel­harpa, zang 

Jochem Belt­man

viool,
duim­pi­ano

Marco Baartse

uil­le­ann pipes, bou­zouki,
whist­les, gitaar, zang 

Nico Belt­man

gitaar, viool, whist­les,
cor­ne­muse, zang 

Arthur Nieu­wen­huis

bodhrán,
cajón

De meeste band­le­den had­den hun eer­ste ken­nis­ma­king met folk door Kel­ti­sche muziek: songs, jigs en reels uit of geïn­spi­reerd door Ier­land en Schot­land. De parel­tjes daar­uit zijn dan ook de hoofd­moot van onze muziek. Oude liefde roest niet! Op viool, uil­le­ann pipes, bodhrán, bou­zouki en tin whistle spe­len we onze traditionals. 

Daar­naast bren­gen instru­men­ten als de Franse doe­del­zak, draai­lier en de Zweedse nyc­kel­harpa nog een muzi­kale dimen­sie die het ont­dek­ken waard is. Ook in die lan­den wordt prach­tige moderne folk gemaakt. Muziek uit die lan­den en zelfs Neder­land komt daarom regel­ma­tig voor­bij. Daarom: Cel­tic music and more…