Ons repertoire

In decem­ber 2019 is Arthur and Friends opge­richt. Een nieuwe Kel­ti­sche band begin­nen bete­kent uit­vin­den waar ieders talen­ten lig­gen, reper­toire zoe­ken en vooral veel muziek en lol maken. Dit alles opent voor ons dan ook nieuwe wegen. 

Van­daar ons motto: 'New Roads'.

We spe­len jigs en reels en zin­gen tra­di­ti­o­nele en nieuwe lied­jes over alles wat men­sen mee­ma­ken. Lied­jes over liefde en geluk met fees­ten, dans­mu­ziek en de 'craic', de Ierse levens­lust. Maar ook over men­se­lijke drama's van vroe­ger, zoals armoede en emi­gra­tie. Al deze bele­ve­nis­sen vin­den hun weer­klank in Kel­ti­sche folk. Folk ver­telt over het leven van vroe­ger én van nu. Dit alles bij elkaar levert muziek op die her­ken­baar is en het hart raakt.

Ons reper­toire is een mix van songs en instru­men­tals. We trek­ken alle regis­ters open en dat zijn er best veel: Op gitaar, viool, uil­le­ann pipes, bodhrán, bou­zouki, draai­lier, nyc­kel­harpa, duim­pi­ano, tin whistle, cor­ne­muse, cajón en low whistle spe­len we een afwis­se­lend pro­gramma met bij­zon­dere sounds­ca­pes waar we zelf blij van wor­den. En van het publiek dat onze optre­dens bij­woonde, kre­gen we lovende reacties!

Folk is daarom heel her­ken­baar voor ieder­een. En dat laten we graag horen tij­dens con­cer­ten, op fes­ti­vals, in cafés en bij offi­ci­ële gele­gen­he­den als ope­nin­gen en presentaties.

Benieuwd naar onze acti­vi­tei­ten? Schrijf je in op onze con­tact­pa­gina en ont­vang onze nieuws­brief die alleen ver­schijnt als we echt wat te mel­den hebben.